XVII Sympozjum Świata Telekomunikacji
i Mediów: 28-29 marca 2017 r.

Biznes:
2 995 zł + 23% VAT po 6 marca 2017 r.
Administracja publiczna:
- 995 zł + 23% VAT po 6 marca 2017 r.


XVII Sympozjum Świata Telekomunikacji
i Mediów: 28 marca 2017 r. i X Konferencja Sieci
Szerokopasmowe: 29 marca 2017 r.

Biznes:
2 995 zł + 23% VAT po 6 marca 2017 r.
Administracja publiczna:
- 995 zł + 23% VAT po 6 marca 2017 r.

X Konferencja Sieci Szerokopasmowe:
29 marca 2017 r.

Biznes:
1 995 zł + 23% VAT po 6 marca 2017 r.
Administracja publiczna:
- 795 zł + 23% VAT po 6 marca 2017 r.

Sieci Szerokopasmowe >>

Wielka Gala Złotych i Kryształowych
Anten Świata Telekomunikacji i Mediów:
28 marca 2017 r.

Biznes
1 495 zł + 23% VAT po 6 marca 2017 r.

 XVII Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów XVII Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów i X Konferencja Sieci Szerokopasmowe Wielka Gala Złotych i Kryształowych Anten Świata Telekomunikacji i Mediów X Sieci Szerokopasmowe

Kod rabatowy:


Dane do faktury:
(dane firmy)


+Dane do wysyłki faktury: (jeżeli są inne niż dane do faktury)


Lista uczestników:

1.
2.
3.
4.
5.
6.


+więcej uczestników...


Osoba zgłaszająca:
Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem. Osoba ta, jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w sprawie zgłoszenia

Skąd dowiedziałeś się o naszej konferencji:

Sprecyzuj swój wybór:

(*) Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 94 1240 1037 1111 0010 2616 6259 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie www.mmcpolska.pl w dziale Nasi Klienci.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.Koszt uczestnictwa jednej osoby w XVII edycji Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów - 28-29 marca 2017 r. wynosi:
Cena:
– 2 995 zł + 23% VAT po 6 marca 2017 r.
Cena dla administracji publicznej:
- 995 zł + 23% VAT po 6 marca 2017 r.
Koszt uczestnictwa jednej osoby w XVII Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów - 28 marca 2017 r. oraz X Konferencji Sieci Szerokopasmowe - 29 marca 2017 r. wynosi:
Cena:
– 2 995 zł + 23% VAT po 6 marca 2017 r.
Cena dla administracji publicznej:
- 995 zł + 23% VAT po 6 marca 2017 r.
Koszt uczestnictwa jednej osoby w XIX Wielkiej Gali Złotych Anten Świata Telekomunikacji i VIII Wielkiej Gali Kryształowych Anten Świata Mediów - 28 marca 2017 r. wynosi:
– 1 495 zł + 23% VAT po 6 marca 2017 r.
Koszt uczestnictwa jednej osoby w X edycji Konferencji Sieci Szerokopasmowe - 29 marca 2017 r. wynosi:
Cena:
- 1 995 zl + 23% VAT po 6 marca 2017 r.
Cena dla administracji publicznej:
- 795 zł + 23% VAT po 6 marca 2017 r.
2. Cena KONFERENCJI obejmuje: prelekcje, materiały dotyczące konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.
3. Cena GALI obejmuje: imienne miejsce przy stoliku oraz kolację.
4. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma.
5. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem konferencji.
6. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze.
7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora.
8. W przypadku rezygnacji do 6 marca 2017 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT.
9. W przypadku rezygnacji po 6 marca 2017 r. pobierane jest 100% opłaty za udział.
10. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
12. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem konferencji.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji wydarzenia i prowadzących.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 (dalej: MMC). Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług szkoleniowych, networkingu pomiędzy uczestnikami Wydarzenia oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych osobowych. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym innym uczestnikom Wydarzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne celem świadczenia na rzecz Pani/Pana usług przez MMC. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawienia.


Wyrażam zgodę na:

(*) TAK, chcę wziąć udział w wybranym wydarzeniu